Regulamin

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zostały podzielone na:

I. Warunki użytkowania dla strony internetowej

 

II Ogólne Warunki Handlowe OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski (pośrednik)

 

III. Ogólne Warunki Handlowe oferentów atrakcji (przedsiębiorstwa pośredniczące)

 

OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski w ramach usług pośrednictwa udostępnia odwiedzającym i oferentom atrakcji niniejszą platformę rezerwacyjną.

Umowy o usługach zawierane są bezpośrednio pomiędzy użytkownikami tej platformy rezerwacyjnej i oferentami atrakcji. OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski nie jest stroną umowy w kontekście usług oferowanych na tej platformie rezerwacyjnej.

I. Warunki użytkowania dla strony internetowej 

 

1. Kto zarządza niniejszą stroną internetową?

 

Niniejsza strona internetowa (wraz ze wszystkimi podstronami i treściami oraz zaprezentowanymi tekstami, grafiką, wideo, usługami i pozostałymi informacjami; nazywana łącznie „stroną internetową“ ) została utworzona przez OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski, ul. Jana III Sobieskiego 4/70, 02-957 Warszawa, Polska. Z firmą OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski mogą się Państwo skontaktować e-mailem (https://www.oddurbanthings.com/pl/kontakt/) lub telefonicznie pod następującymi numerami: +48 511425769, +48 793153193.

 

Rezerwacje poprzez platformę rezerwacyjną podlegają Ogólnym Warunkom Handlowym OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski oraz Ogólnym Warunkom Handlowym oferentów atrakcji.

2. Zakres warunków użytkowania

 

Niniejsze warunki użytkowania („warunki użytkowania“) obowiązują razem z oświadczeniem w sprawie ochrony danych („postanowienia w sprawie ochrony danych“) dla wszystkich rodzajów użytkowania strony internetowej. Użytkowanie strony internetowej jest dozwolone każdemu odwiedzającemu stronę internetową („użytkownik” lub „Państwo”) wyłącznie pod warunkiem, że akceptują Państwo warunki użytkowania oraz że przeczytali Państwo i zrozumieli dyrektywę w sprawie ochrony danych. Wykraczające poza powyżej określone użytkowanie strony internetowej lub jej części oznacza, że przeczytali Państwo i zrozumieli warunki użytkowania i dyrektywę w sprawie ochrony danych oraz że wyrażają Państwo całkowitą zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień tych warunków użytkowania.

3. Brak wezwania do użytkowania

 

Wszystkie dane znajdujące się na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Dane znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie stanowią żadnej wiążącej oferty ze strony naszego przedsiębiorstwa. Wiążąca umowa dochodzi do skutku z oferentami proponowanych na stronie internetowej aktywności tylko poprzez zapytanie o rezerwację na platformie rezerwacyjnej i jej przyjęcie przez oferenta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi i tylko z oferentem.

4. Brak gwarancji

 

Mimo iż OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności przedstawionych na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem treści, OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski nie przejmuje ani wyraźnej ani milczącej gwarancji za kompletność, poprawność, wiarygodność i aktualność treści tej strony internetowej i jej przydatność w określonym lub innym celu (włącznie ze wszystkimi danymi osób trzecich). OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia treści niniejszej strony internetowej oraz ich struktury i funkcji o dowolnym czasie i bez uprzedzenia według własnego uznania bez usuwania przy tym przedawnionych treści lub ich oznakowywania jako takich. OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski może zablokować użytkownikowi dostęp do strony internetowej całkowicie lub częściowo lub uzależnić dostęp od spełnienia określonych warunków. OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski nie przejmuje ani wyraźnej ani milczącej odpowiedzialności za dostępność strony internetowej względnie jej funkcje oraz stan wolny od błędów. Postanowienie to nie obejmuje również żadnego rodzaju gwarancji, że strona internetowa i stanowiąca jej podstawę infrastruktura jest wolna od wirusów i innego szkodliwego oprogramowania. Ponadto, OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za to, że treści strony internetowej nie zostały zmienione poprzez wystąpienie błędów technicznych lub poprzez nieuprawnione osoby trzecie.

5. Ograniczenie odpowiedzialności za część I OWH

 

Odpowiedzialność OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski, jej ustawowych przedstawicieli i jej niezależnych stron umowy, jej obcych i własnych pracowników i kadry kierowniczej oraz odpowiedzialność za szkody w związku z Państwa dostępem (lub brakiem możliwości dostępu) do strony internetowej lub za ewentualne błędy, pominięcia lub osiągnięte wyniki wskutek korzystania ze strony internetowej, niezależnie od ich podstawy prawnej, jest wykluczona; nie dotyczy to odpowiedzialności za szkody umyślne lub popełnione wskutek rażącego niedbalstwa oraz tylko w wymiarze, w jakim dopuszcza do tego obowiązujące prawo. Tym samym, ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w ramach złożonych gwarancji, w przypadku utraty życia, naruszenia integralności ciała i zdrowia oraz odnośnie roszczeń wynikających z ustawy w sprawie odpowiedzialności cywilnej za produkt.

6. Treści osób trzecich, linki do innych stron internetowych

 

OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za treści osób trzecich (włącznie z podlegającymi możliwości rezerwacji aktywnościami i odnośnymi informacjami), o ile są one oferowane poprzez stronę internetową, oraz za treści, do których linki lub odniesienia zostały zamieszczone na stronie internetowej. OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski nie poleca ani nie popiera tego rodzaju treści ani nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Jeżeli OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski zamieszcza linki do stron internetowych osób trzecich, użytkowanie tego rodzaju stron internetowych odbywa się na Państwa własne ryzyko. Z tego względu OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski zaleca przeczytanie odpowiednich stron internetowych i sprawdzenie ich danych dotyczących przetwarzania danych osobowych. Jeżeli będą Państwo podejrzewali występowanie na stronach internetowych nielegalnych treści, prosimy o wysłanie e-maila na adres [email protected].

 

7. Prawa ochronne

 

Między Państwem a OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski strona internetowa jest i będzie chroniona prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej (włącznie z prawem konkurencji). Nie nabywają Państwo żadnych praw do strony internetowej ani do ewentualnie opublikowanych na stronie internetowej nazw i nazwisk, nazw handlowych i wszelkiego rodzaju znaków (włącznie z markami). Zezwala się Państwu na uzyskiwanie dostępu do strony internetowej i jej wyświetlanie, jednak nie na włączanie strony internetowej w inne strony internetowe lub jej kopiowanie, prezentowanie, licencjonowanie, publikowanie, pobieranie, uploadowanie, wysyłanie lub oferowanie jej doświadczania w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

8. Zmiany warunków użytkowania

 

OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnej chwili oraz z natychmiastowym skutkiem. Jeżeli OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski podejmie zmiany, wejdą one w życie z chwilą ich publikacji na stronie internetowej. OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski oczekuje od Państwa regularnego przeglądu tego rozdziału, aby byli Państwo zawsze poinformowani odnośnie obowiązujących warunków użytkowania. Poprzez dalsze użytkowanie strony internetowej po wprowadzonej zmianie, wyrażają Państwo automatyczną zgodę na zmiany.

9. Znajdujące zastosowanie prawo i właściwość miejscowa sądu

 

Obowiązuje prawo Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży. Jeżeli dokonali Państwo użytkowania jako konsumenci i w chwili użytkowania przebywali Państwo na stałe w innym kraju, stosowanie obowiązujących przepisów prawa tego kraju pozostaje nienaruszone przez podjęty w zdaniu 1 wybór prawa. Wyłączną właściwością miejscową sądu jest Warszawa, o ile użytkownik jest handlowcem w rozumieniu kodeksu handlowego lub w chwili wnoszenia pozwu nie dysponuje stałym miejscem zamieszkania w Polsce. Obowiązujące zgodnie z prawem właściwości miejscowe sądu pozostają nienaruszone.

OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski

  1. Jana III Sobieskiego 4/70

02-957 Warszawa

Polska

II OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski – OWH dla użytkowników dotyczące oferty internetowej platformy OddUrbanThings

 

1. Wstęp

 

1.1 OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski, ul. Jana III Sobieskiego 4/70, 02-957 Warszawa, Polska prowadzi platformę rezerwacyjną dotyczącą ofert atrakcji turystycznych jako oferty online przez internet. Na platformie OddUrbanThings użytkownicy mają możliwość znajdowania i rezerwowania wycieczek, aktywności i atrakcji turystycznych w Warszawie. Oferta online obejmuje spacery z przewodnikiem, kursy gotowania oraz inne usługi. Oferty są udostępniane online przez dużą ilość lokalnych oferentów („oferenci”), z którymi zawierana jest również umowa dotycząca usługi turystycznej („umowa o świadczenie”). Odnośnie świadczeń oferentów istnieje możliwość pobierania poprzez platformę OddUrbanThings informacji i składania zamówień. “Oferent” będący organizatorem konkretnej atrakcji wskazany jest na podstronie, na której dokonywana jest rezerwacja atrakcji, w sekcji “Organizator” znajdującej się pod recenzjami.

1.2 OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski kieruje się w równej mierze do konsumentów i przedsiębiorców. Dla celów niniejszych OWH obowiązują następujące zasady:

  1. „Konsumentem“ jest każda osoba fizyczna zawierająca umowę w celach, które nie mogą być przypisane w przeważające mierze działalności gospodarczej ani niezależnej pracy zawodowej (§ 13 kodeksu cywilnego – „kodeksu cywilnego“).
  2. „Przedsiębiorcą“ jest osoba fizyczna lub prawna lub uprawniona do zawierania czynności prawnych spółka osobowa działająca podczas zawierania umowy w wykonywaniu swojej działalności gospodarczej lub zawodowej (§ 14 ust. 1 kodeksu cywilnego).
  3. „Użytkownik“ określa osobę fizyczną, chyba że jest ona wyraźnie zarejestrowana w OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski jako osoba prawna. Korzystanie z działań i zaniechania przy rejestracji osoby prawnej zostaną przypisane osobie fizycznej, poza sytuacjami w ramach jej pełnomocnictwa dla osoby prawnej. 

 

2. Przedmiot części II niniejszych OWH

 

Niniejsze OWH obowiązują dla każdego sposobu korzystania z platformy OddUrbanThings. Stosunek umowy pomiędzy użytkownikiem a OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski obejmuje zasadniczo tylko przepisowe pośrednictwo użytkowników w stosunku do danego oferenta usługi. OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski nie występuje sama jako organizator, ani też jako wynajmujący, sprzedawca lub inna strona umowy w odniesieniu do umowy o świadczenie z użytkownikiem. Dla ofert na platformie OddUrbanThings i pośrednictwa użytkowników na rzecz oferenta obowiązuje z tego względu niniejsza część II OWH OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski. Dla danej umowy o świadczenie między użytkownikiem a oferentem obowiązują warunki umowy oferentów według części III niniejszych OWH.

3. Rejestracja

 

3 Korzystanie z oferty platformy OddUrbanThings może zasadniczo odbywać się anonimowo.

 

4. Usługi OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski/Zawarcie umowy

 

4.1 Gdy użytkownik poda na platformie OddUrbanThings swoje życzenia co do świadczeń (np. rodzaj atrakcji, liczbę uczestników, datę), OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski wskaże użytkownikowi informacje dotyczące świadczeń oferenta („informacje dotyczące świadczeń“). Na podstawie tych informacji użytkownik może, ewentualnie po sprawdzeniu dostępności, złożyć poprzez swoje zamówienie ofertę umowy w celu jej przekazania danemu oferentowi. Odbywa się to po wyborze i przeniesieniu do koszyka poprzez kliknięcie na pole przyciskowe „zarezerwuj“.

4.2 Użytkownik jest związany swoją wiążącą ofertą przez 5 dni roboczych, w tym celu patrz Punkt 5 Ogólnych Warunków Handlowych oferentów atrakcji w części III.

4.3 OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski poinstruuje użytkownika odnośnie warunków transportu wzgl. warunków handlowych oferentów dla ich stosunku umowy względem użytkownika oraz ich świadczeń. Znajdują się one w danych przetargach. Użytkownik jest sam odpowiedzialny za przestrzeganie i spełnianie tych warunków. Oferent zastrzega sobie prawo do niedopuszczania użytkownika do aktywności lub jego wykluczenia, jeżeli nie będą Państwo spełniać warunków. W takim przypadku zapłacona cena nie zostanie zwrócona.

4.4 OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski udostępni użytkownikowi do dyspozycji potwierdzenie rezerwacji w imieniu i na zlecenie oferenta oraz potwierdzenie zapłaty. Użytkowanie samej platformy OddUrbanThings jest dla użytkownika bezpłatne. Koszty dostępu technicznego do platformy OddUrbanThings (np. dostępu do internetu) ponosi sam użytkownik. OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski jest uprawniona do inkasowania wystawionych w rachunku kwot w imieniu i na zlecenie oferenta.

4.5 OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski przekaże użytkownikowi ewentualne dane dotyczące użytkowania świadczenia oferenta według obowiązujących warunków (takich jak dane biletu), gdy zostaną one otrzymane od oferenta.

4.6 OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski nie przejmuje żadnej gwarancji za poprawność przekazanych dalej danych ani za zrealizowanie świadczeń przez oferenta, ponieważ wszystkie wskazane i przekazane dalej informacje opierają się na danych oferentów lub osób trzecich, które nie mogą zostać pojedynczo sprawdzone przez OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski.

5. Płacenie w OddUrbanThings

 

5.1 Odnośnie przeznaczonego do zapłaty przez użytkownika wynagrodzenia za świadczenia oferenta obowiązuje umowa o świadczenie z oferentem.

5.2 OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski jest uprawniona do inkasowania wszystkich kwot wystawionych w rachunku kwot w imieniu i na zlecenie oferenta, jeżeli z rachunku oferenta wyraźnie nie wynika inaczej. Jeżeli roszczenia mają zostać zapłacone przez użytkownika w innej walucie niż jego krajowa waluta (roszczenie w walucie obcej), OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski może żądać płatności w walucie krajowej i przeliczyć roszczenie w walucie obcej według bieżącego kursu wymiany walut w chwili zawierania umowy. OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski może naliczyć użytkownikowi za to stosowną opłatę za wymianę.

5.3 Osobą kontaktową użytkownika w związku z umową o świadczenie i wynagrodzeniem za nie jest dany oferent jako strona umowy. Użytkownik może dochodzić spłaty wynagrodzenia tylko wobec danego oferenta. Zapewniona przez oferenta spłata może być realizowana przez oferenta także poprzez OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski. W celu uproszczenia procedury dla użytkownika, zaleca się komunikację poprzez OddUrbanThings.

5.4 Aby skorzystać z funkcji zapłaty użytkownik musi podać informacje dotyczące płatności zgodnie z prawdą a w razie zmian niezwłocznie je zaktualizować. Dozwolone dla danego świadczenia metody płatności zostaną wskazane użytkownikowi w trakcie procedury zamówienia.

5.5 Poprzez autoryzację płatności użytkownik wyraża zgodę na skorzystanie z jego informacji dotyczących płatności w celu pobrania wynagrodzenia przez właściciela świadczenia. OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski zastrzega sobie prawo do uzależnienia metody płatności OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski od sprawdzenia niezbędnej wiarygodności użytkownika.

6. Kształtowanie cen OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski

 

6.1 Wszystkie ceny na OddUrbanThings są podawane od osoby i włącznie z podatkiem VAT oraz wszystkimi innymi podatkami. 

6.2 Te ustalone przez oferentów ceny również podlegają ewentualnym szczególnym postanowieniom, na przykład w odniesieniu do anulowania i zwrotu uregulowanych płatności. Przed rezerwacją proszę zatem dokładnie sprawdzić, czy dana umowa o świadczenie podlega specjalnym postanowieniom.

 

7. Obowiązki i powinności użytkownika

 

7.1 Użytkownik może po otrzymaniu informacji o świadczeniu wysyłać ewentualne zamówienia do OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski w celu dalszego przekazania oferentowi.

7.2 Użytkownik zwolni OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski z roszczeń osób trzecich na podstawie swojego użytkowania platformy OddUrbanThings, chyba że odpowiada za nie OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski.

8. Dostępność i gwarancja

 

8.1 Nie zachodzą żadne roszczenia co do dostępności, cech jakości lub świadczeń, czy też wsparcia technicznego dla platformy OddUrbanThings. OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski może przekształcić, ograniczyć lub zawiesić swoją platformę OddUrbanThings w dowolnym czasie według swojego uznania. Nie narusza to istniejących uzgodnień użytkownika z oferentem ani ich realizacji.

8.2 OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność lub kompletność danych przygotowywanych przez osoby trzecie (przykładowo innych oferentów).

8.3 OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczenia oferowane przez oferentów. Osobą kontaktową użytkownika odnośnie pytań i roszczeń w związku z umową o świadczenie i jej realizację jest każdorazowo oferent.

8.4 O ile nie zachodzą żadne zobowiązania OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski wobec użytkownika, OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski nie przejmuje również żadnej odpowiedzialności.

9. Odpowiedzialność OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski

 

9.1 O ile OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski nie przejęła odpowiedniego obowiązku umownego poprzez wyraźne uzgodnienie z użytkownikiem, nie odpowiada ona za dojście do skutku życzenia rezerwacji użytkownika wynikającego z odpowiednich umów z oferentami z pośrednictwa.

9.2 Bez wyraźnego uzgodnienia lub zapewnienia w tym zakresie, OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski nie odpowiada sama odnośnie świadczeń z pośrednictwa za wady w realizacji świadczeń ani za szkody na osobach i szkody materialne wynikłe dla użytkownika w związku ze świadczeniem podróży z pośrednictwa. 

9.3 Ewentualna własna odpowiedzialność cywilna OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski wynikająca z zawinionego naruszenia obowiązków podczas pośrednictwa umów pozostaje nienaruszona przez powyższe postanowienia.

9.4 Odpowiedzialność cywilna OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski za roszczenia umowne użytkownika jest ograniczona do potrójnej ceny usługi z pośrednictwa, za wyjątkiem

  • każdego naruszenia znacznego obowiązku, którego spełnienie w ogóle dopiero umożliwia wywiązanie się z należytego przeprowadzenia umowy pośrednictwa lub którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy
  • odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikające z naruszenia życia, integralności ciała lub zdrowia wskutek niedbałego naruszenia obowiązków przez OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski lub umyślnego albo niedbałego naruszenia obowiązków przez ustawowego przedstawiciela lub zaangażowanego pracownika OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski
  • odpowiedzialności OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski za pozostałe szkody użytkownika w związku z naruszeniem obowiązków przez OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski lub ustawowego przedstawiciela lub zaangażowanego pracownika OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski wskutek rażącego niedbalstwa.

9.5 Za zwykłe niedbalstwo OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski odpowiada tylko przy naruszeniu ważnego obowiązku umownego i tylko za możliwe do przewidzenia i typowe szkody. Ważne obowiązki umowne to te, których spełnienie w ogóle dopiero umożliwia należyte przeprowadzenie umowy i których przestrzegania użytkownik może regularnie oczekiwać.

9.6 Ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w ramach złożonych gwarancji, w przypadku naruszenia życia, integralności fizycznej i zdrowia ani dla roszczeń wynikających z ustawy dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za produkt.

 

10. Funkcja oceny

 

10.1 Użytkownicy mają prawo osobiście wpływać na treści platformy OddUrbanThings poprzez umieszczanie swych sprawozdań z podróży w formie ocen lub zdjęć („wpis użytkownika”). Użytkownicy są odpowiedzialni w pełnym zakresie co do wpisów użytkownika i ręczą za nie. Zapewniają prawidłowość wpisów i gwarantują, że nie zawierają one opinii lub informacji wprowadzających w błąd lub zabronionych. Oprócz tego, użytkownicy gwarantują to, że z powodu zamieszczanych treści nie zostaną naruszone prawa osób trzecich. OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski nigdy i w żadnym związku nie przywłaszcza sobie wpisów użytkownika, lecz jedynie udostępnia platformę.

10.2 OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski ma prawo w różny sposób stosować wpisy użytkowników. Zaliczają się do tego między innymi odnośniki na strony internetowe, nowe formatowanie, opracowywanie w celu uzyskania lepszej jasności lub bardziej prawidłowej gramatyki, uwzględnianie w prezentacjach reklamowych lub linki na inne opracowania.

10.3 OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski ma prawo usuwania lub wstawiania na nowo wpisów użytkowników w zależności od potrzeb i według własnego uznania. Przykładowo, OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski ma prawo usunąć wpis użytkownika, jeśli wpis według uznania OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski jest sprzeczny z zasadami OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski stosowanymi wobec zamieszczanych treści. OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski nie jest przy tym zobowiązany do przechowywania kopii treści wpisów użytkowników lub do przechowywania takich kopii. OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski nie gwarantuje poufności dla wpisu użytkownika.

10.4 OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski i jej partnerzy biznesowi mogą na stronie internetowej lub w innych mediach prezentować reklamy i inne informacje obok lub wraz z wpisami użytkowników. Użytkownicy nie mają prawa do wynagrodzenia za takie prezentacje reklamowe. Zastrzega się prawo do zmian odnośnie rodzaju i zakresu takich przedsięwzięć reklamowych i użytkownik nie musi być o tym osobno powiadamiany.

10.5 Użytkownicy OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski w pełni odpowiadają wobec roszczeń osób trzecich (wraz z uzasadnionymi kosztami postępowania prawnego i obrony) na pierwsze wezwanie, które zostało podniesione przez osoby trzecie z powodu treści zawartych we wpisach użytkowników i skierowane przeciwko OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski. Odnosi się to do sytuacji, gdy sporne treści na platformie OddUrbanThings są niemożliwe do odwołania. Nie ma to zastosowania, gdy OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski jest odpowiedzialna za naruszenie prawa. Użytkownicy są niezwłocznie zobowiązani do przedstawienia OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski prawdziwych i pełnych informacji w razie wystąpienia roszczeń osób trzecich, które to informacje są konieczne do sprawdzenia tych roszczeń i do ich odparcia.

11. Ochrona danych

 

11.1 OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski pobierze i użyje w koniecznym zakresie danych osobowych użytkowników w celu uzasadnienia merytorycznej przebudowy lub zmiany stosunków umownych dla OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski między użytkownikiem i OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski.

11.2 O ile OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski jest włączona w komunikację dla umowy o świadczenie usług między użytkownikiem i danym oferentem, przekazuje danemu oferentowi niezbędne dla tej umowy dane. Ten przetwarza i używa tych danych w celu zachęcenia do zawarcia umowy, zawarcia umowy oraz jej realizacji na własną odpowiedzialność. Tożsamość poszczególnego oferenta wynika z dialogu rezerwacji.

11.3 Dalsze informacje znajdą Państwo w regulaminie o ochronie danych OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski na stronie http://www.OddUrbanThings.de/privacy_policy.php.

12. Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych

 

12.1 OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszych OWH bez podania przyczyn. OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski dokona tylko takich zmian dotyczących konsumentów, na które powinien się zgodzić użytkownik po rozważnym przeanalizowaniu obustronnych interesów. Dotyczy to np. przypadków zakłócenia równowartościowości, a także luk prawnych i zmian pozycji prawnej. Zmienione warunki zostaną przesłane użytkownikom mailem najpóźniej na dwa tygodnie przed wejściem tych zmian w życie. W razie braku sprzeciwu użytkownika co do wprowadzenia nowych OWH przez dwa tygodnie od daty otrzymania e-maila, przyjmuje się zmienione OWH za zaakceptowane. OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski powiadomi osobno użytkowników e-mailem zawierającym nowe warunki z osobną informacją o znaczeniu terminu dwutygodniowego.

Ogólne Warunki Handlowe mogą zostać zmienione również i bez uprzedniej zapowiedzi dla przyszłego pośrednictwa nowych rezerwacji. Obowiązują warunki dla konkretnego nowego pośrednictwa.

13. Pozostałe postanowienia

 

13.1 Niniejsze OWH są zbiorczym porozumieniem między OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski i użytkownikiem. Nie istnieją żadne inne postanowienia uzupełniające.

13.2 Obowiązuje prawo Rzeczpospolitej Polskiej z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowe Sprzedaży. Jeśli złożyli Państwo zamówienie jako konsument i w chwili Państwa zamówienia Państwa stałym miejsce pobytu jest inny kraj, wtedy zastosowanie obowiązujących przepisów tego kraju ze zdania 1 wyboru prawa pozostaje nienaruszone. Wyłączną właściwością miejscową sądu jest Warszawa, o ile użytkownik jest handlowcem w rozumieniu kodeksu handlowego lub przy wnoszeniu pozwu nie posiada stałej siedziby lub miejsca zamieszkania w POlsce. Ustalone prawem właściwości miejscowe sądów pozostają nienaruszone.

15.3 W przypadku, gdy postanowienia tych OWH okazałyby się lub stałyby się nieskuteczne, nie ma to wpływu na pozostałe ustalenia.

OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski

  1. Jana III Sobieskiego 4/70

02-957 Warszawa

Polska

III. Ogólne Warunki Handlowe oferentów wycieczek i innych usług turystycznych

 

1. Wstęp

 

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe części III stosowane są do wszelkich umów, które są zawierane między oferentami i użytkownikami za pośrednictwem platformy OddUrbanThings. 

2. Wiarygodne dane

 

Prezentowane przez platformę OddUrbanThings dane muszą być wiarygodne. Oferent zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub wykluczenia użytkownika z udziału w usłudze oraz zażądania odszkodowania w wysokości kosztów anulacji według punktu 11 niniejszej części II OWH, jeśli użytkownik podał błędne informacje.

3. Pojawienie się w miejscu spotkania i dotrzymanie postanowień

 

Za punktualne pojawienie się w wyznaczonym miejscu spotkania odpowiedzialni są Państwo. Jeśli dojeżdżają Państwo na wycieczkę z zagranicy, wtedy są Państwo wyłącznie odpowiedzialni za wymagane dokumenty podróży (paszport itp.), przestrzeganie przepisów zdrowotnych itp.

4. Dodatkowe warunki udziału i przewozu

 

Jeśli oferent dodatkowo do ogólnych warunków umowy według tej części III uzgodnił w umowie z Państwem kolejne warunki uczestnictwa lub transportu, wtedy za dotrzymanie tych dodatkowych warunków uczestnictwa lub transportu są Państwo odpowiedzialni sami. Oferent zastrzega sobie prawo do wykluczenia z imprezy uczestników, którzy nie spełniają tych warunków.

5. Charakter wiążący zapytania

 

Umowa między Państwem, względnie Państwa użytkownikiem z pośrednictwa oraz oferentem wchodzi w życie z przyjęciem Państwa wiążącego zapytania przez oferenta. Jeśli rezerwują Państwo wycieczkę lub inną imprezę, wtedy przedstawiają Państwo oferentowi wiążącą ofertę wobec której Państwo lub Państwa użytkownik z pośrednictwa są związani przez 5 dni roboczych. Jeśli oferent przyjmie Państwa ofertę w tym terminie, wtedy umowa staje się wiążąca. Państwo lub Państwa użytkownik z pośrednictwa otrzymują tę informację mailem.

6. Płatność

 

Uzgodniona cena całkowita za usługę w której pośredniczył OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski jest wymagalna wraz ze sfinalizowaniem umowy.

7. Informacje o prawie do odwołania

 

Oferent informuje, że według przepisów prawa (§§ 312 ustęp (2) punkt 4, 312g ustęp 2 zdanie 1 punkt 9 kodeksu cywilnego) w przypadku umów o usługi turystyczne, które zostały zawarte wirtualnie lub na odległość (np. poprzez platformę OddUrbanThings), nie przysługuje odwołanie, lecz jedynie prawa do odstąpienia i wypowiedzenia.

8. Odpowiedzialność własna i ubezpieczenie

 

W cenie usług nie ma ubezpieczenia. Za wystarczającą ochronę ubezpieczeniową odpowiedzialni są Państwo. Zapotrzebowanie na ubezpieczenie zależy od zarezerwowanej imprezy

9. Niezapłacone usługi

 

Jeśli Państwo lub Państwa użytkownik z pośrednictwa za zarezerwowaną usługę nie płacą odpowiednio do uzgodnionych warunków płatności, pomimo że oferent jest gotów i w stanie do prawidłowego wywiązania się ze świadczenia umownej usługi, a brak jest podstaw prawnych lub umownych do prawa zatrzymania przez Państwa lub użytkownika z Państwa pośrednictwa, wtedy oferent po monicie i wyznaczeniu terminu ma prawo według punktu 11 do odstąpienia od umowy i obciążenia Państwa lub Państwa użytkownika z pośrednictwa kosztami odstąpienia.

10. Wymiana informacji

 

Wszelkie informacje między Państwem lub Państwa użytkownikiem z pośrednictwa a oferentem podawane są przez platformę OddUrbanThings. Przy tym, w celu szybkiego załatwienia sprawy zaleca się używania wyłącznie formularzy z OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski.

11. Wytyczne anulacyjne

 

11.1 Jeśli rezygnują Państwo z imprezy (dokonują anulacji, odstępują od umowy), obowiązują warunki storno, które zostały podane w opisie produktu oraz na Państwa voucherze. OUT OddUrbanThings Alan Zacharzewski radzi użytkownikowi uważnie przeczytać informacje zawarte w opisie produktu.

11.2 Jeśli opis produktu Państwa oferenta nie przewiduje innych warunków anulacji, wtedy obowiązują następujące opłaty anulacyjne narzucone przez oferenta usług turystycznych:

  1. do 24 godzin przed rozpoczęciem imprezy: zwrot w całości
  2. po 24 godzinach przed rozpoczęciem imprezy lub przy niepojawieniu się: brak zwrotu

11.3 Państwu oraz Państwa użytkownikowi z pośrednictwa przysługuje w każdym przypadku prawo do poinformowania oferenta, że szkody nie miały wcale miejsca lub były znacznie niższe niż żądany przez oferenta ryczałt.

11.4 Oferent zastrzega sobie prawo do żądania zamiast wcześniej wspomnianych ryczałtów konkretnego odszkodowania, o ile oferent udowodni, że wystąpiły u niego znacznie wyższe koszty niż w zastosowanym ryczałcie. W takim przypadku, oferent jest zobowiązany do konkretnego określenia i udokumentowania żądanych odszkodowań przy uwzględnieniu zaoszczędzonych wydatków i ewentualnego innego wykorzystania usług.

11.5 Zwrot realizowany jest w zastosowanym środku płatniczym. W przypadku kart kredytowych z obciążeniem miesięcznym kwota zostanie zaksięgowana na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Dokładna data zwrotu zależy od umowy o kartę kredytową. Zwrot poprzez konto bankowe następuje w ciągu siedmiu dni bankowych.

12. Odmowa nadzwyczajna

 

Oferent ma prawo bez przestrzegania terminu odmowy odmówić aktywności do uzgodnionego terminu, jeśli sytuacja pogodowa, działania urzędowe, strajki lub inne nieprzewidziane lub nieuniknione okoliczności zewnętrzne (w szczególności siła wyższa) uniemożliwiają realizację aktywności lub znacznie ją utrudniają lub jej zagrażają. W tym przypadku wpłacona cena zostaje zwrócona.

13. Wykluczenie z udziału

 

Oferent jest uprawniony do niedopuszczenia Państwa do jakiejś imprezy, względnie do wykluczenia Państwa z niej, jeśli Państwa osoba nie spełnia warunków udziału lub Państwa ewentualny udział zagrażałby Państwu lub innym lub w istotny sposób zakłóciłby realizację tej imprezy. Obowiązuje to odpowiednio dla użytkownika z Państwa pośrednictwa. W takich przypadkach wpłaconej ceny nie zwraca się.

14. Zmiany programu

 

Oferent ma oprócz tego prawo do wprowadzania nieistotnych zmian w programie, jeśli jest to konieczne z nieprzewidzianych lub nieuniknionych okoliczności.

15. Pozostałe warunki

 

Pozostałe warunki lub regulacje rozbieżne znajdują się przy każdym z przetargów.

16. Strefa czasowa

 

Do obliczeń czasowych i terminowych miarodajna jest strefa czasowa oferenta.

17. Odpowiedzialność oferenta wycieczki lub usługi turystycznej

 

Oferent odpowiada za swe usługi według aktualnie obowiązującego prawa, przy czym odpowiedzialność, o ile pozwala na to obowiązujące prawo, jest wykluczona.

 

18. Reklamacje

 

Reklamacje mogą Państwo przesyłać w terminie do 3 dni roboczych od zrealizowaniu usługi na adres email: [email protected]. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych. O decyzji w sprawie reklamacji zostaną Państwo powiadomieni na podany w treści reklamacji adres email.

 

19. Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych

 

Ogólne Warunki Handlowe oferentów wycieczek i innych usług turystycznych wg części III mogą w każdej chwili i bez uprzedniego zapowiedzenia zostać zmienione dla przyszłych rezerwacji. Obowiązują warunki dla konkretnej rezerwacji. Użytkownik nie ma prawa do roszczeń do tego, aby przyszłe rezerwacje były zawierane na aktualnie obowiązujących warunkach.